Projektuj z Tikkurila

„Projektuj z Tikkurila” to usługa aranżacji wnętrz lokali mieszkalnych*
Powiedz nam o swoich potrzebach i oczekiwaniach, my opracujemy koncepcję wystroju i wyposażenia.  Oczekujesz aranżacji wnętrza zgodnej z najnowszymi trendami projektowania? Skorzystaj z profesjonalnej usługi „Projektuj z Tikkurila”, która pomoże Ci stworzyć wyjątkową przestrzeń. Nasi doświadczeni projektanci są do Twojej dyspozycji i pomogą Ci zrealizować Twoje marzenia.

*Zakupiony projekt obejmuje aranżację wnętrza jednego pomieszczenia. Chcąc zakupić projekty dla kolejnych pomieszczeń należy zmienić wartość w polu ilość na większą. Definicja pomieszczenia znajduje się w Opisie usługi „Projektuj z Tikkurila”.

Sprawdź czy świadczymy usługę w Twojej miejscowości!

Tę usługę oferujemy w tej chwili tylko w Warszawie i okolicy - wpisz swój kod pocztowy aby sprawdzić czy obsługujemy Twój region.

Format kodu 00-000

- Pod ten kod pocztowy nie można dostarczyć tego produktu

Ilość:

2 000,00 zł brutto

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

Dodaj do schowka użytkownika

Aby dodać produkt do koszyka, zaznacz powyższą zgodę

Opis usługi Projektuj z Tikkurila

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument opisu usługi „Projektuj z Tikkurila” (zwaną dalej „Usługą” lub „Usługą projektowania”) określa zasady i warunki świadczenia usługi projektowania wnętrz przez PPG Deco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-416) przy ul. Kwidzyńskiej 8 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000068982 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 932708766, NIP 895-17-60-602, numer rejestrowy BDO: 000010371, nr tel.: +48 22 310 95 55, e-mail: estudiokoloru@ppg.com, zwaną w treści niniejszego dokumentu „PPG Deco Polska Sp. z o.o.”. W zakresie nie określonym w niniejszym dokumencie do świadczenia Usługi stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego działający pod adresem www.estudiokoloru.pl., prowadzonego przez PPG Deco Polska sp. z o.o.
2. Usługa Projektowania stanowi świadczoną przez projektantów współpracujących z PPG Deco Polska sp. z o.o. (zwanymi w treści „Projektant” lub „Projektant Prowadzący Projekt”), odpłatną usługę aranżacji wnętrz lokali mieszkalnych i polega na wykonaniu projektu wystroju i wyposażenia jednego pomieszczenia w oparciu o potrzeby Klienta (zwanego dalej Projektem). W przypadku chęci zamówienia przez Klienta Usługi w odniesieniu do dwóch i więcej pomieszczeń, aranżacja wnętrz dla każdego z tych pomieszczeń stanowi odrębną Usługę. Żeby zamówić Usługę dla kilku pomieszczeń należy zmienić ilość sztuk na odpowiednią. Zamówieni Usługi dla kilku pomieszczeń w jednym zamówieniu jest możliwe tylko pod warunkiem, że wszystkie pomieszczenia znajdują się w tym samym lokalu. Przez pomieszczenie należy rozumieć wydzieloną przegrodami budowlanymi zamkniętą przestrzeń lokalu, spełniającą jednorodną funkcję (np. sypialnia, kuchnia, jadalnia, salon). W przypadku pomieszczeń, które spełniają kilka funkcji (np. salon z kuchnią, kuchnia z jadalnią), pomieszczenie takie jest traktowane jako jedno pomieszczenie, jeśli łączna jego powierzchnia nie przekracza 35 m2, zaś w przypadku przekroczenia tego limitu jako odrębne pomieszczenia zdefiniowane przez poszczególne funkcje.
3. Usługa jest świadczona dla lokalizacji na terenie miasta stołecznego Warszawy (o przynależności lokalizacji decyduje nr kodu pocztowego adresu pod jakim znajduje się lokal, w którym jest pomieszczenie, dla którego zamawiany jest Projekt). Z Usługi mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej Klientem).
4. Usługa jest świadczona w formie w spotkań online. W celu skorzystania z Usługi Projektowania, niezbędne jest posiadanie przez Klienta konta poczty e-mail, urządzenia z mikrofonem i głośnikiem, umożliwiającego dostęp do Internetu oraz wysyłanie i odbieranie poczty e-mail, jak również możliwość skorzystania z aplikacji Microsoft Teams co najmniej przez przeglądarkę stron internetowych (Microsoft Egde, Microsoft Internet Explorer, Safari, Google Chrome) oraz aplikacji umożliwiającej odczytanie dokumentu formacie PDF. W celu odbycia rozmowy online (użycie komunikatora Microsoft Teams - nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania na urządzeniu).
5. Rozmowa online z Projektantem może odbyć się jako rozmowa wideo lub wyłącznie jako połączenie głosowe ze strony Klienta, w zależności od decyzji Klienta. W celu skorzystania w sposób właściwy z Usługi, Klient powinien mieć możliwość obejrzenia wizji (połączenie video) oraz wysłuchania połączenia głosowego w ramach przekazu Projektanta.
6. W ramach Usługi Klient otrzymuje:
• 10 godzin zegarowych pracy Projektanta i eksperta PPG Deco Polska sp. z o.o. - poświęcone na wykonanie wymiarowania, Projektu oraz jego omówienie, konsultacje i poprawki. Szczegółowy podział wygląda następująco:
o wymiarowanie – 2 godziny,
o badanie potrzeb – 2 godziny,
o prezentacja projektu funkcjonalnego i tablicy inspiracji – 2 godziny,
o prezentacja projektu koncepcyjnego – 2 godziny,
o prezentacja poprawek (dwóch dla każdego z etapów projektu) – 0,5 godziny/poprawkę; łącznie 2 godziny.

• Wymiarowanie projektowanego pomieszczenia wykonane przez przedstawiciela PPG Deco Polska sp. z o.o., połączone z wykonaniem zdjęć (w tym zdjęć 3D lub panoramicznych).
• Profesjonalne doradztwo w zakresie wykończenia ścian, sufitów, podłóg, wyposażenia i dekoracji wnętrz.
• Projekt funkcjonalny pomieszczenia.
• Tablice inspiracji.
• Projekt koncepcyjny pomieszczenia.
• Trzy foto realistyczne wizualizacje pomieszczenia.
• Listę materiałów użytych w Projekcie.
• Listę elementów wyposażenia i dekoracyjnych użytych w Projekcie.

II. Projekt i Usługa Projektowania
1. Projektant bierze pod uwagę preferencje, sugestie i potrzeby Klienta oraz realne możliwości realizacji Projektu. Projektant informuje Klienta o możliwych negatywnych skutkach wprowadzenia do Projektu proponowanych przez Klienta zmian, przeprowadzenia modyfikacji materiałów lub wykonania Projektu według wytycznych Klienta, w tym odbiegających od przeznaczenia pomieszczenia, użytych materiałów lub generalnych zasad projektowania. Klient na bieżąco, za pośrednictwem poczty e-mail zobowiązany jest do akceptacji poszczególnych etapów Projektu.
2. Jeśli sugerowane przez Klienta zmiany w projektowanej przestrzeni obejmują ingerencje w układ pomieszczenia tj. wyburzanie ścianek działowych, przesuwanie ścianek działowych, ingerencje w ścianach nośnych, montaż klimatyzacji, modyfikacja instalacji, itp., może to skutkować koniecznością spełnienia dodatkowych wymogów formalnych (np. zgłoszenia prac budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskanie zgód osób trzecich). Spełnienie takich wymogów formalnych spoczywa na Kliencie.
3. Projekt wnętrza wykonany przez Projektanta ma charakter poglądowy i nie stanowi technicznego projektu wykonawczego, czy też projektu budowlanego.
4. Proces Usługi Projektowania ma następujący przebieg:
• Zakup Usługi za pośrednictwem sklepu internetowego estudiokoloru.pl. W przypadku chęci zakupu Usługi dla kilku pomieszczeń/całego lokalu należy dokonać zmiany wielokrotności zakup Projektów odpowiadającej ilości pomieszczeń jakie mają być objęte projektowaniem zgodnie z definicją jednego pomieszczenia opisaną w punkcie I.2.
• Wymiarowanie projektowanego pomieszczenia wykonane jest przez eksperta PPG Deco Polska sp. z o.o. w uzgodnionym z Klientem terminie. Klientowi przysługuje w ramach Usługi jedno wymiarowanie.
• Spotkanie online z Projektantem prowadzącym Projekt za pośrednictwem aplikacji Teams, na którym zostanie przeprowadzona ankieta badania potrzeb. Na podstawie wymiarowania i danych z ankiety zostaną przygotowane: propozycja układu funkcjonalnego oraz tablica inspiracji (moodboard).
• Spotkanie online z Projektantem za pośrednictwem aplikacji Teams, na którym zaprezentuje i omówi projekt funkcjonalny pomieszczenia, na podstawie którego zostanie przygotowany projekt koncepcyjny.
• Spotkanie online z Projektantem, za pośrednictwem aplikacji Teams, na którym zaprezentuje i omówi projekt koncepcyjny, na którego podstawie zostaną stworzone wizualizacje fotorealistyczne pomieszczenia oraz dokumentacja projektu.
• Przekazanie dokumentacji Projektu wraz z wizualizacjami oraz listą użytych produktów i elementów.
5. Wykonanie Usługi nastąpi w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, chyba, że z przyczyn zależnych od Klienta zachowanie tego terminu będzie niemożliwe. Jeśli poszczególne terminy etapów procesu Projektowania nie będą dostępne w proponowanych przez Klienta ramach czasowych, Projektant PPG Deco Polska sp. z o.o. zobowiązany jest do ustalenia kolejnych możliwych terminów rozpoczęcia realizacji oraz przedstawienia ich Klientowi, podczas konsultacji lub za pośrednictwem poczty e-mail.
6. Każdy Projekt, który został zrealizowany w ramach Usługi Projektuj z Tikkurila stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), do którego prawa majątkowe przysługują PPG Deco Polska sp. z o.o.. Z zastrzeżeniem zdania następnego, kopiowanie, publikowanie, powielanie, udostępnianie oraz wszelkie formy wykorzystywania Projektu lub jego fragmentów bez pisemnej zgody PPG Deco Polska sp. z o.o. jest zakazane i stanowi naruszenie autorskich oraz praw majątkowych PPG Deco Polska sp. z o.o. Klient może korzystać z Projektu wyłącznie na potrzeby prywatne, niekomercyjne.
III. Złożenie zamówienia na Usługę i zawarcie umowy
1. Klient składa zamówienie na Usługę dokonując zakupu jej za pośrednictwem estudiololoru.pl, gdzie podaje swoje dane indentyfikacyjne i akceptuje wymagane zgody.
2. Złożenie zamówienia wymaga dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia PPG Deco Polska sp. z o.o. za wykonanie Usługi z góry, w kwocie odpowiadającej wybranej przez Klienta Usłudze, określonej w zamówieniu. Płatność następuje za pomocą kanałów płatności elektronicznych udostępnianych przez PPG Deco Polska sp. z o.o. Z chwilą dokonania zapłaty przez Klienta wynagrodzenia PPG Deco Polska sp. z o.o. dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Projektuj z Tikkurila. PPG Deco Polska sp. z o.o. niezwłocznie prześle Klientowi na jego adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy – potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
3. Po zawarciu umowy ekspert PPG Deco Polska sp. z o.o. skontaktuje się z Klientem na wskazany przez Klienta numer telefonu w celu uzgodnienia terminu wymiarowania lokalu i pierwszego spotkania z Projektantem.
4. Klient składając zamówienie na Usługę (poprzez zapłatę ceny), godzi się na dokonanie u siebie wymiarowania projektowanego pomieszczenia przez fachowca firmy PPG Deco Polska sp. z o.o. W trakcie wymiarowanie zostanie sporządzona również dokumentacja zdjęciowa niezbędna do pracy na Projektem, na wykonanie której klient również wyraża zgodę. Proces projektowy nie może się rozpocząć bez wymiarowania.
5. Warunkiem przystąpienia przez PPG Deco Polska sp. z o.o. do świadczenia Usługi niezwłocznie po zawarciu umowy jest złożenie przez Klienta uprzedniej i wyraźnej zgody na wykonanie przez PPG Deco Polska sp. z o.o. Usługi niezwłocznie po zawarciu umowy. W takim przypadku, gdy PPG Deco Polska sp. z o.o. wykona Usługę w pełni, Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy. Zawierając umowę Klient składa oświadczenie, iż przyjmuje to do wiadomości.

IV. Prawo odstąpienia od zawartej umowy.
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł z PPG Deco Polska sp. z o.o. umowę ma prawo od niej odstąpić w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane w ostatnim dniu tego terminu.
2. Jednakże, Klient będący konsumentem traci prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy PPG Deco Polska sp. z o.o. przed upływem tego terminu wykonała w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez PPG Deco Polska sp. z o.o. utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości skierowanej do PPG Deco Polska sp. z o.o. na adres: PPG Deco Polska sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław lub na adres e-mail estudiokoloru@ppg.com.
4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy PPG Deco Polska sp. z o.o. ma obowiązek potwierdzić jego otrzymanie na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta.
6. W terminie nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy PPG Deco Polska sp. z o.o. zwróci Klientowi kwotę zapłaconą przez Klienta w takiej samej formie płatności, jaką dokonano zapłaty, chyba że Klient złoży pisemne oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu przedmiotowej kwoty.
7. Jeżeli Klient odstąpi od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez PPG Deco Polska sp. z o.o. do chwili odstąpienia od umowy. Kwota zapłaty zostanie obliczona proporcjonalnie do zakresu świadczenia spełnionego przez PPG Deco Polska sp. z o.o. (ilość godzin ustalona w oparciu o tabelę zawartą w niniejszym dokumencie), z uwzględnieniem uzgodnionego w umowie wynagrodzenia. W takim przypadku zwrot Klientowi zapłaconej kwoty nastąpi w kwocie pomniejszonej o kwotę zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

V. Cena i Płatności
Cena Usługi zawiera podatek VAT oraz wszystkie koszty, jakie Klient jest zobowiązany ponieść. Płatność za Usługę może nastąpić wyłącznie z góry.

VI. Terminarz spotkań i Etapy usługi Projektuj z Tikkurila
1. Konkretne terminy spotkań podczas realizacji usługi są uzgadniane z Klientem na podstawie jego dostępności i preferencji oraz na podstawie dostępności Projektantów i ekspertów PPG Deco Polska sp. z o.o.
2. Przedstawiciel PPG Deco Polska sp. z o.o., w drodze konsultacji telefonicznych ustala z Klientem termin przeprowadzenia Ankiety Badania Potrzeb Klienta oraz termin wymiarowania lokalu u Klienta. Proces Projektowy rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy o świadczenie usługi Projektuj z Tikkurila.
3. Określone ramy czasowe czasu Projektanta obejmują:
• Konsultacje z Projektantem, przedstawienie i omówienie każdego z etapów realizacji Projektu.
• Dwie poprawki na etapie realizacji projektu funkcjonalnego oraz koncepcyjnego. Każda kolejna konieczna do wykonania poprawka może powodować wydłużenie czasu łącznego Projektu. Brak akceptacji w rekomendowanym czasie opisanym w punkcie II.1 również może mieć wpływ na wydłużenie czasu realizacji projektu.
4. Cena Usługi nie ulega zmianie, jeśli Klient nie wykorzysta w całości wyznaczonego czasu konsultacji z Projektantem.
5. Proces projektowy nie może być zrealizowany bez wymiarowania przeprowadzonego przez eksperta PPG Deco Polska sp. z o.o.
6. Zakres wymiarowania:
• Wykonanie dokładnych pomiarów projektowanego pomieszczenia
• Wykonanie rzutu 2D projektowanego pomieszczenia
• Sporządzenie inwentaryzacji elementów stałych oraz stanu pomieszczenia
• Sporządzenie inwentaryzacji ważnych elementów architektonicznych mogących mieć wpływ na Projekt wnętrza tj. kominy, kolumny, wsporniki etc.
• Wykonanie zdjęć pomieszczenia w tym zdjęć 360o.
7. Opracowanie projektu funkcjonalnego rozpoczyna się po otrzymaniu danych z wymiarowania oraz Ankiety Badania Potrzeb przez Projektanta prowadzącego Projekt, a termin spotkania dotyczącego przedstawienia i omówienia propozycji projektu funkcjonalnego jest możliwy nie szybciej niż 5 dni roboczych od momentu otrzymania tychże materiałów. Dokładne ramy czasowe spotkania będą ustalone indywidualnie między Projektantem prowadzącym Projekt a Klientem.
8. Warunkiem rozpoczęcia kolejnych etapów projektowania jest zaakceptowanie przez Klienta drogą mailową dokumentacji poszczególnych etapów wysłanych przez Projektanta w podsumowaniu po każdym spotkaniu.
9. Terminy kolejnych spotkań między Projektantem a Klientem będą wyznaczane zgodnie z czasem potrzebnym na realizacje poszczególnych etapów projektowania.
10. W wypadku spóźnienia lub rezygnacji z wybranego terminu spotkania lub wymiarowania przez Klienta podczas realizacji usługi, Klient ma obowiązek poinformowania Projektanta lub eksperta PPG Deco Polska sp. z o.o. od wymiarowania o tym fakcie.
11. W przypadku spóźnienia się Klienta na wyznaczoną godzinę spotkania o więcej niż 30 minut, Projektant ma prawo do niekontynuowania spotkania i jest zobowiązany do wyznaczenia nowego terminu spotkania w miarę dostępności w najbliższym terminie. Może mieć to bezpośredni wpływ na wydłużenie procesu projektowego. Czas oczekiwania (30 min) może powodować skrócenie czasu na ponownym/zastępczym spotkaniu. Decyzja należy do Projektanta.
12. W przypadku spóźnienia się Klienta na wyznaczoną godzinę wymiarowania więcej niż 30 minut ekspert PPG Deco Polska sp. z o.o. ma prawo do niekontynuowania czynności związanych z oględzinami i jest zobowiązany do wyznaczenia kolejnego, możliwego terminu realizacji. Może mieć to bezpośredni wpływ na wydłużenie procesu projektowego. Czas oczekiwania (30 min) może powodować skrócenie czasu na ponownym/zastępczym spotkaniu. Decyzja należy do Projektanta.
13. W przypadku rezygnacji z wybranego terminu wymiarowania lub spotkania z Projektantem, Klient zobowiązany jest do poinformowania przedstawiciela PPG Deco Polska sp. z o.o. lub Projektanta o tym fakcie. Wówczas zostaje ustalony nowy termin realizacji etapu procesu projektowego w miarę dostępności, w najbliższym możliwym terminie.
14. W ramach Usługi Projektowania Klient ma prawo do dwóch poprawek, na każdym z wybranych etapów tj.: projekt funkcjonalny, projekt koncepcyjny. Poprawki nie obejmują istotnych zmian Projektu, takich jak zmiana kolekcji płytek, układu pomieszczenia lub wymiarów pomieszczenia. Trzecia i kolejne poprawki na danym etapie podlegają dodatkowej odpłatności i zostaną wykonane po zaakceptowaniu przez Klienta warunków świadczenia Usługi w tym zakresie i zapłaceniu wynagrodzenia. Możliwość zakupienia takiego rozszerzenia Usługi nastąpi poprzez przesłanie Klientowi widomości e-mail z linkiem do dedykowanej podstrony serwisu estudiokolou.pl, na której Klient będzie mógł dokonać takiego zakupu.
15. Po naniesieniu poprawek uwzględniających sugestie Klienta, Projektant może zaprezentować efekty wprowadzonych zmian w następujący sposób:
• W formie elektronicznej przy użyciu poczty elektronicznej załączając skorygowane podsumowanie i uwagi dotyczące Projektu.
• W formie 30 minutowej konsultacji online.
16. Niezależnie od tego, ile poprawek Klient wykorzysta na danym etapie projektowania, warunkiem rozpoczęcia kolejnych etapów jest zaakceptowanie przez Klienta drogą mailową dokumentacji wysłanej przez Projektanta.
17. Ramy czasowe wykonania Usługi następująco:
1) Ankieta Badania Potrzeb i wymiarowanie w 3 tygodniu od dnia zawarcia umowy o wykonanie Usługi.
2) Przygotowanie i konsultacja projektu funkcjonalnego i tablicy inspiracji – realizacja w 4 tygodniu od dnia zawarcia umowy o wykonanie Usługi.
3) Wykonanie dwóch poprawek projektu funkcjonalnego i tablicy inspiracji wchodzących w koszt usługi – realizacja w 5 tygodniu od dnia zawarcia umowy o wykonanie Usługi.
4) Przygotowanie i konsultacja projektu koncepcyjnego – realizacja w 6 tygodniu od dnia zawarcia umowy o wykonanie Usługi.
5) Wykonanie dwóch poprawek wchodzących w koszt usługi – realizacja w 7 tygodniu od dnia zawarcia umowy o wykonanie Usługi.
6) Przygotowanie reszty elementów projektu tj.: wizualizacji, listy produktów użytych w Projekcie, zestawienia elementów wyposażenia i dekoracyjnych użytych w Projekcie. Przekazanie ich Inwestorowi – realizacja w 8 tygodniu od dnia zawarcia umowy o wykonanie Usługi.
Czas trwania poszczególnych etapów ma charakter poglądowy i może się różnić w zależności od ilości i powierzchni projektowanych pomieszczeń, złożoności projektu. Terminy spotkań z Projektantem są ustalane indywidualnie przez przedstawiciela PPG Deco Polska sp. z o.o. w etapach 1 oraz Projektanta w etapach 2 i 4 wraz z Klientem.
VII. Ankieta poziomu zadowolenia
1. Klient może otrzymać na podany przez siebie adres mailowy lub numer telefonu link do ankiety oceny satysfakcji umożliwiający Klientowi wyrażenie opinii na temat procesu usługi oraz jej realizacji. Uczestnictwo w takiej ankiecie jest dobrowolne.
2. Klient wystawiając swoją subiektywną ocenę, jest odpowiedzialny za jej treść.
3. Poprzez udział w ankiecie satysfakcji i oceny procesu usługi i jej realizacji, Klient zezwala PPG Deco Polska sp. z o.o. na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie.

Aby dodać produkt do koszyka, zaznacz powyższą zgodę