„Klauzule prawne”

 

„Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność PPG Deco Polska Sp. z o.o. i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1062 z póżń.zm).

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2021r. poz. 1062 z późn. zm.).

Znaki towarowe (w tym nazwy produktów, szata graficzna produktów) zamieszczone na tej stronie internetowej podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. 2021r. poz. 324 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady (WE)nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

 

Żaden utwór nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez uprzedniej pisemnej zgody PPG Deco Polska Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody PPG Deco Polska Sp. z o.o., w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa.

Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie materiałów (o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) opublikowanych na stronie internetowej, niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić oraz niezależnie od użytego środka przekazu.

 

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. W związku z powyższym wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

 

Wystąpienie do PPG Deco Polska Sp. z o.o. o uzyskanie pisemnej zgody na wykorzystanie materiałów umieszczonych na stronie internetowej może nastąpić poprzez  formularz kontaktowy dostępny w serwisie: https://tikkurila.pl/formularz-kontaktowy