REGULAMIN AKCJI „PORADA DESIGNERA ONLINE”


I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji „Porada Designera online” (zwanej dalej Akcją) jest Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w Dębicy 39-200 przy ul. Mościckiego 23, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033601, NIP 872-000-30-48, nr rej. BDO 000007873, zwaną w treści niniejszego regulaminu Tikkurila.
2. Czas trwania Akcji: „Porada Designera online” obowiązuje w terminie od 29.10.2020 do 31.12.2020 r. Celem akcji jest promocja produktów oferowanych przez Organizatora, skierowana do osób zainteresowanych zakupem tych produktów.
3. Akcja skierowana jest wyłącznie do Klientów sklepu internetowego estudiokoloru.pl.
4. W ramach Akcji Klient będący Konsumentem może skorzystać z 45-minutowej rozmowy online z dekoratorem wnętrz Tikkurila (zwanym dalej Designerem), w ramach której otrzyma pomoc w wyborze kolorów ścian i sufitów jednego lub dwóch pomieszczeń, szkic swojego pomieszczenia, kolaż zdjęć inspiracyjnych (zwanym dalej paletą inspiracji) z użyciem wybranych podczas rozmowy kolorów oraz otrzyma testery 3 wybranych kolorów wraz z pędzlem do wykonania próbnego malowania. Świadczenia Organizatora w ramach Akcji są nieodpłatne, zaś jednorazowa wartość nieodpłatnego świadczenia w ramach jednej Porady Designera online wynosi ok 50 zł.
5. W celu możliwości skorzystania z Akcji, niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z mikrofonem i głośnikami, umożliwiającego dostęp Internetu i możliwość skorzystania z aplikacji Microsoft Teams:
a) do odbycia rozmowy online: komunikator Microsoft Teams.
b) w celu odczytania pliku z podsumowaniem: aplikacja umożliwiająca odczytanie dokumentu PDF.
6. Rozmowa online z Designerem może odbyć się jako rozmowa wideo lub wyłącznie jako połączenie głosowe ze strony Klienta, w zależności od decyzji Klienta. W celu skorzystania w sposób właściwy z usługi Klient powinien mieć możliwość obejrzenia wizji oraz wysłuchania połączenia głosowego w ramach przekazu Designera.
7. Wybrane kolory w rzeczywistości mogą się różnić od kolorów prezentowanych na monitorze komputerowym lub na wyświetlaczu innego urządzenia, na którym Klient będzie odbywał rozmowę z Designerem, może być to skutkiem niewłaściwego odwzorowywania kolorów przez monitor lub wyświetlacz urządzenia. W ramach Akcji dostępne są następujące testery kolorów dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego estudiokoloru.pl: Tikkurila Colortester – próbka wymalowania na folii, Beckers Designer Colour saszetka, Beckers Designer Kitchen & Bathroom saszetka, Beckers Designer Collection – puszka 0,1l, Tikkurila Optiva Matt 5 – puszka 0,09l.


II. Zasady szczegółowe Akcji
1. W celu skorzystania z Akcji Klient dokonuje wyboru opcji „Porada Designera” na stronie estudiokoloru.pl., co spowoduje przekierowanie na portal nakiedy.pl, za pośrednictwem którego Klient dokonuje wyboru terminu rozmowy.
2. Obsługę rezerwacji zapewnia Nakiedy Spółka z o.o. z siedzibą w Wejherowie ul. 3 Maja 15/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000613743, REGON 364245886, NIP 5882417353. W celu skorzystania z usługi Klient powinien przekazać co najmniej następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Przekazane dane osobowe będą administrowane przez Tikkurila (będącą administratorem danych osobowych) oraz przez Nakiedy Spółkę z o.o. (jako podmiot przetwarzający) jedynie w celu obsługi rezerwacji i wiadomości e-mail z przypomnieniem o terminie rozmowy, wykonania usługi Amazon Web Services, Inc. - dane zlokalizowane na terenie UE (Niemcy, Irlandia) – infrastruktura serwerowa należąca do Nakiedy Sp. z o.o.
3. Po dokonaniu rezerwacji Klient powinien wypełnić ankietę z informacjami niezbędnymi dla Designera do przygotowania się do rozmowy. Tikkurila będzie przypominała Klientowi o wyznaczonym terminie spotkania za pośrednictwem SMS-ów oraz wiadomości e-mail.
4. Jeśli Klient nie dokona tego na wcześniejszym etapie, najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem rozmowy Tikkurila skontaktuje się z Klientem przesyłając SMS-em prośbę o wypełnienie ankiety zawierającej informacje niezbędne Designerowi do właściwego przygotowania się do rozmowy. Jeżeli Klient nie wypełni ankiety najpóźniej w dniu poprzedzającym rozmowę rezerwacja terminu będzie anulowana, zaś kolejna rozmowa będzie mogła zostać zarezerwowana po wypełnieniu ankiety. Klient otrzyma także wiadomość e-mail, która zawierała będzie informację w jaki sposób należy połączyć się z Designerem w celu realizacji rozmowy online.
5. Klient ma możliwość zmiany terminu rozmowy lub jej odwołania najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony terminem rozmowy. Zmiana terminu lub odwołanie rozmowy odbywa się za pośrednictwem infolinii Tikkurila lub za pośrednictwem portalu nakiedy.pl.
6. W przypadku odwołania rozmowy lub niezrealizowania jej z przyczyn niezależnych od Klienta w dniu, w którym upływa wyznaczony termin rozmowy, Klient może skorzystać z możliwości dodatkowej rezerwacji kolejnego terminu za pośrednictwem infolinii Tikkurila.
7. Podczas rozmowy Designer jest w stanie omówić z Klientem jedno pomieszczenie. Jeśli czas pozostały do końca rozmowy na to pozwoli, rozmowa może dotyczyć większej liczby pomieszczeń.
8. W trakcie rozmowy Designer zaproponuje wykonanie palety inspiracji specjalnie na potrzeby Klienta. Ilość palet inspiracji wykonanych na spotkaniu jest uzależniona od przebiegu spotkania oraz jest ograniczona czasem spotkania.
9. W trakcie rozmowy Designer pomoże Klientowi w wyborze pakietu próbek kolorów z palety dostępnych kolorów – trzy próbki farb. Rzeczywisty kolor wybranych farb może się różnić od koloru, który jest prezentowany na monitorze.
10. Po skończonej rozmowie Designer prześle na adres e-mail wskazany przez Klienta podsumowanie rozmowy w którym będzie: lista potrzebnych farb z wybranymi kolorami, wykonana paleta inspiracji, szkic pomieszczenia, wybrane kolory próbek farb oraz kupon zniżkowy na zakupy w sklepie www.estudiokoloru.pl. Dodatkowo, na adres klienta zostanie wysłany pakiet próbek wybrany podczas rozmowy oraz pędzel ANZA.


III. Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Akcja nie łączy się z innymi promocjami Tikkurila.
2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest za pośrednictwem witryny internetowej www.estudiokoloru.pl, jak również w siedzibie Tikkurila oraz pod numerem dedykowanym do usługi Porada Designera: 692006482. Numer infolinii jest jednocześnie numerem, pod którym Klient może dokonać zmiany lub odwołania rozmowy.
3. Oferta dostępna jest wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego estudiokoloru.pl.
4. Skorzystanie z Akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkiego rodzaju kontakty, uwagi, w tym reklamacje należy składać mailowo na adres: poradadesignera@tikkurila.com.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio Regulamin sklepu internetowego estudiokoloru.pl (https://www.estudiokoloru.pl/regulamin) przy uwzględnieniu nieodpłatności usługi oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zaś w odniesieniu do ochrony danych osobowych Politykę prywatności dla klientów indywidualnych (https://www.estudiokoloru.pl/polityka-prywatnosci).